مرغ باغ ملکوت

                       

 

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بودست مراد وی از این ساختنم

مرغ باغ ملکوتم نِیَم از عالم خاک

دوسه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سرکویش پر و بالی بزنم

کیست در گوش که او می شنود آوازم؟

یا کدام است سخن می نهد اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جان است، نکویی که منش پیرهنم

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

آنکه آورد مرا باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر به خود میگویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

....

 

/ 9 نظر / 15 بازدید
یاور

سلام خوب هستین وب خوبی دارین [لبخند] به وب نا چیز منم سری بزنین خوشحال میشم مطالبتون خوبه انصافا

رزا

نميدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندي ، فقط يک آرزو دارم که در دنياي شيرينت ، ميان قلب تو با غم نباشد هيچ پيوندي . . . [گل][گل][گل]

رضا

بهاره جان روزت مبارک[گل][گل][گل][گل]

رضا

دوست خوبم شما رو به یه سفر جادویی به آسیای جنوب شرقی دعوت میکنم http://salman227.persianblog.ir/

رضا

سلام دوست خوبم دوست داری اروپا و آسیا رو یکجا ببینی ؟ فقط یه شهر تو دنیا اینجوره هم اروپاییه هم آسیاییه بیا ببین .

$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._ _..-?*°*?-..__..-?*°*?-.._ ----------------------------

رضا

سلام دوست خوبم دوست داری اروپا و آسیا رو یکجا ببینی ؟ فقط یه شهر تو دنیا اینجوره هم اروپاییه هم آسیاییه بیا ببین ."[گل]

رزا

برايت "دنيايي" به زيبايي هر آنچه "زيبايش"ميداني آروز ميکنم...! [گل][گل][گل]